شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

* کميل *

=)
*ري را
تو مشهد ديدم پاکستاني/هندي ها از اين پتوها دور خودشون مي پيچن البته انگار جزو لباسشونه
* کميل *
{a h=shaerekochak}ري را{/a} نه بابا ، لباس اين بابا من درآورديه
چرا پتو سرش کرد
سزار هَس:)
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top