شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

* کميل *

+ [تلگرام] نقش نامَت کرده دل محراب تسبيح وجود...
نقش نامت کرده دل...
http://oliveland.ir/271-2
* کميل *
{a h=zeytoonroodbar}زيتون رودبار{/a} جان من است او ...
هما بانو
نقش نامَت کرده دل محراب تسبيح وجود...
* کميل *
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top