شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

* کميل *

+ [تلگرام] عَسي أنْ تَکْرَهوا شيئًا...هُوَ خيرٌ لَکم... باشد... ...شده روزي من خيري، که در دوري و افسوس است
* کميل *
باز هم زائرتان نيستم ، از دور سلام ....
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top