شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

* کميل *

+ [تلگرام] بگو به کودک و ديوانه که قدر خود دانيد که از جهان شما خوبتَر جهاني نيست!
واقعا
* کميل *
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} مي شه گفت خوش به حالشون !
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top