شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

* کميل *

+ [تلگرام] هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جريده عالم دوام ما
سلام.عجب عکس هنري.خدا ايشون رو بيامرزه.
* کميل *
{a h=puke}يک فنجان آرامش?{/a} شهدا که آمرزيده ان @};-
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top