شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

* کميل *

+ [تلگرام] الهي حسرت "العفو" به دل ها مانده و اما محرم ميرسد از ره ، شفاعت همچنان باقيست عيدتون مبارک
عيد شماهم مبارک@};-
همچنين عيد بر شما هم مبارک...
* کميل *
عيد همگي مبارک
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top