شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

* کميل *

+ [تلگرام] جفا که با من دلخسته مي کني سَهل است غرض وفاست که با مردم دگر نکني..!
هما بانو
چه عکس قشنگي !
چه عکس نابي
* کميل *
ممنون از نگاه بزرگواران @};-
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top