شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

* کميل *

+ [تلگرام] مثل باران بهاري که نمي گويد کِي بي خبر در بزن و سر زده از راه برس...
هما بانو
مثل هميشه خيلي قشنگ...
* کميل *
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} مثل هميشه لطف داريد و تشکر @};-
* کميل *
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} تنک يو :)
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top